KELLY SWIVELS & ROTARY HEADS

Kelly Swivels & Rotary Heads

2J-NHM SWIVEL

MODEL 3J-HP SWIVEL

MODEL 3J-LP SWIVEL WITH ADJUSTABLE PACKING

MODEL 30XV-LP SWIVEL

MODEL 4J-HP SWIVEL

MODEL 4J-LP SWIVEL

MODEL 5J-LP SWIVEL

MODEL 5J–HP SWIVEL

NHM–10PXV SWIVEL

SPECIALTY SWIVELS

KJ—80 & KJ—60

MODEL 153–4WD SWIVEL ASSEMBLY

MODEL MK21–HP SWIVEL

MODEL MK21–LP SWIVEL

MODEL MK21 SWIVEL

MODEL TD-1 SWIVEL

MODEL TD-2 SWIVEL

MODEL TD-4 SWIVEL

MODEL TD-12 SWIVEL

MODEL TD-24 SWIVEL

MODEL TD-25 HP SWIVEL

MODEL TD-27 CIRCULATING SWIVEL

MODEL TD-32 SWIVEL

MODEL TD-27 HP CIRCULATING HEAD